Celem Stowarzyszenia jest działalnosć na rzecz:
 • niesienia pomocy na rzecz osób potrzebujących,

 • organizowania partnerskiej współpracy ze wszystkimi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz na rzecz integracji społecznej,

 • realizacji projektów w ramach pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

 • prowadzenia działalnosci na rzecz rozwoju zawodu pracownika socjalnego,

 • prowadzenia działalnosci edukacyjno-szkoleniowej oraz organizowanie imprez rekreacyjnych,

 • promocji wolontariatu i jego rozwoju,

 • prowadzenia działalnosci z zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do osób i rodzin dotkniętych przemocą i innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi,

 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

 • promocji rozwoju ekonomii społecznej,

 • promocji dobrych praktyk w zakresie rodzicielstwa zastępczego


Copyright Nazwa.pl